Traducere "privilegiate și confidențiale" la limba Thai:


Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Leaganul educatiei privilegiate ,Liceul Shin Hwa
โรงเร ยนสำหร บการศ กษาพ เศษ, ช นฮวา
Nume și informații despre informatori confidențiali, informații care fuseseră înregistrate în convorbiri supravegheate, discuții despre o mulțime de delicte, informații confidențiale.
ค อ พวกเค าได ย นท งช อ และข อม ลอ นๆ จร งๆข อม ลคนพวกน ต องป ดเป นความล บนะคร บ ท งข อม ลท ได จากการด กฟ ง
Dacă vorbești despre lucruri confidențiale trebuie să ţi fie clar că informaţia e codată.
อะไรท สำค ญและปลอดภ ยมากๆ ก ต องเข ารห สใช ม ยละคร บ
Nu amorsat geme și toate non și dispărut și și și și ei și și și și și cântărit o sută și mama mea acolo, pe continent
ไม ได primed ครางและบ หร และ หายไปและและและและ
Și am și închisul și deschisul mâinii.
และก ม การห บแบบม อ
Legătură, și scop, și libertate, și iubire.
ความส มพ นธ เป าประสงค และอ สรภาพ
Și am și reușit.
และเราก ได ทำแล ว
Și așa și trebuie.
และเราก ควรจะสนใจค ะ
Și 87 și 88.
87 เเละ 88
și
และ
și
ถ ง
ȘI
และ
, și
, และ
ȘI
AND
Și eliberează și ei oxitocină.
และพวกเขาแน นอน ม การสร าง ออกซ โตซ น
Iar și iar și iar.
ทำแล ว ทำอ ก ทำแล ว ทำอ ก
Și se strâng, și conspiră.
พวกม นรวมต วก น แล วก สมคบค ดก น
Și probabil și câțiva copaci.
อาจจะได ต นไม เป นของแถมด วยนะ
Și asta am și făcut.
และน นค อส งท เราทำ
Și urmează metal și pământ.
ต อจากน นผมจะทำธาต โลหะและธาต ด น
legături și încredere și cooperare.
ความไว วางใจ และการ วมม อก น
Și asta era și frustrarea.
และน นค อส งท เราย งไม พอใจคร บ
Există modele de afaceri, și aspecte financiare, și piețele, și aia și cealaltă.
เช น โมเดลในการทำธ รก จ และแผนการเง น และเร องการตลาด
Eu nu pot hummus hotdogs parola de acțiune regi are heck bine nu poate relevat și și și și și și
ฉ นไม สามารถใช รห สผ าน Hummus Hotdogs กษ ตร ย กระทำ 0 14 29.560,0 14 36 .560 ม ห า ถ ก
Și sunt creveți și alte tipuri de crustacee și meduze.
แล วก ย งม พวกเคย(krill)และพวกก งก งป อ นๆอ ก และแมงกะพร น
Și facem asta și pentru următoarea secțiune și pentru următoarea.
แล วก ทำแบบเด ยวก นก บสไลด ถ ดไป และถ ดไป
Și a înșfăcat stiloul, și foarfecele.
เขาหย บปากกาข น คว าไกรกรร
Și am și eu un vis.
ผมก ม ความฝ น
Și noi am proiectat și prezervativele.
และเราก ย งออกแบบต วถ งยางด วย
Și este și povestea capitalismului modern.
และก เป นเร องเด ยวก บท นน ยมสม ยใหม
Și în prezent, arhitecții și biologii
ในว นน สถาปน กและน กช วว ทยา
Și vă spun și de ce.
ด ฉ นจะเล าให ฟ ง
Și sunt fericiți iar și iar.
ด วยความสำเร จน น
Și spuneam mereu, eu și mama
และเราสองคนแม ล ก พ ดได อย างเต มปากว า
Și cam așa este și astăzi.
และฮ เล ยม 25 เปอร เซ นต ท กว นน ก ย งเป นแบบน
Și uneltele funcționează și în apă.
และฟ นเฟ องน ใช ในน าได ด วย
Căsnicii și divorțuri, împrieteniri și desprieteniri.
เป นเพ อนก น และต ดขาดก น
Și am îndoirea încheieturii și extensia.
และฉ นก ม การงอและเหย ยดข อม อ
Și celălalt e empatia și compasiunea.
และอ กป จจ ยน ง ก ค อความเข าอกเข าใจ และความเห นใจก น
Și au devenit și mai rapizi.
พวกเขาก ไปได เร วข นด วย
Și mai e și femeia aia.
น นเหรอย ยแก ท ว า
Și trebuie să deveniți mai bun, și mai bun, și mai bun, și mai bun.
และค ณจะต องด ข น และด ข น และด ข น และด ข น
Cuvinte ca filantrocapitalism și capitalism natural și filantroantreprenor și filantropie speculativă.
คำศ พท อย างเช น ท นน ยมเพ อการก ศล และ ท นน ยมเช งธรรมชาต และ การประกอบการเพ อการก ศล และ การร วมท นเพ อการก ศล
Și veniturile noastre vor crește așa și așa și încă așa.
และรายได ของเราจะเพ มข นไปท น ท น น และโน น
Și asta și este în fond aduni toate numerele și apoi
ม นก ค อ ค ณบวกเลขท งหมดเข า แล วค ณ

 

Căutări asemanatoare: Acțiuni Privilegiate -