Traducere "Bateria" la limba Thai:


  Dicţionar Română-Tailandez

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Bateria !
แบตเตอร !
Mi se descărcase bateria. Bateria funcţiona.
แบตหมด แบตค ณไม ได หมดส กหน อย
Băieţi, bateria.
พวกเรา ถ านล ะ ถ าน
A murit bateria !
แบตเตอร ? !
Se termina bateria.
ถ านกำล งหมด
Monitorează bateria laptop uluiName
Comment ตรวจสอบสถานะแบตเตอร Name
Ok. Folosim bateria masinii.
ได แบตเตอร รถยนต น ทำง าย
Trebuie sămi reîncarc bateria.
เบรน?
Le place să deconecteze bateria.
พวกเขาชอบถอดแบตโทรศ พท ด วย
Nu vreau să consum bateria.
ผมไม อยากเปล องถ าน
După cum puteţi vedea, panoul solar încarcă bateria, iar bateria transmite puterea către semnalizator.
จะเห นว า แผงร บพล งงานแสงอาท ตย ช วยเต มประจ ให ก บแบบเตอร แบตเตอร เป นต วจ ายพล งงาน
Vedeţi voi, bateria e dispozitivul cheie.
ค ณคงเห นแล วว า แบตเตอร น น เป นก ญแจท จะทำให เคร องทำงานได
Se numeşte bateria cu metale lichide.
เร ยกม นว า แบตเตอร โลหะเหลว (liquid metal battery)
Bateria Volta funcţionează la temperatura camerei.
แบตเตอร ของวอลต าทำงานท อ ณหภ ม ห อง
De fapt, poti să păstrezi bateria.
โอเค ไม โทรแล ว น เอาแบตเตอร ไปเลย
Cel mai scump element este bateria din interior
ส งท แพงท ส ดค อถ านท อย ด านใน
Sayid a spus că bateria nu va ţine mult.
ผมไม ร ว าม นใช ได นานแค ไหน ซาย ดบอกว าถ านอย ได ไม นาน
Pentru a încărca bateria, conectăm la o sursă de electricitate.
เม อจะชาร จแบตเตอร , เราก เช อมแหล งของกระแสไฟฟ า
Bateria principală a fost avariată de un jet de plasmă.
แหล งพล งงานหล ก เส ยหายจากการโจมต ด วยพลาสม า
Sunt şanse ca bateria să fie bună dar emiţătorul este mort.
ถ านย งไม หมด แต ว ทย เส ย
Dar am irosi bateria. care sar putea să nu mai ţină mult
แต ม นจะเปล องถ านไปเปล าๆ
Bateria cu metale lichide e concepută să opereze la temperaturi înalte cu regularizare minimă.
แบตเตอร โลหะเหลวถ กออกแบบ เพ อให ทำงานท อ ณหภ ม ท ส งข น ก บการควบค มด แลท น อยท ส ด
Bateria telefonului sa descărcat înainte de a putea întreba ce au avut la cină.
ด นะท แบทม อถ อหมดก อน ไม ง นได ค ยยาวกว าน
Am făcut bateria complet lichidă metale lichide pentru ambii electrozi şi sare topită ca electrolit.
ผมทำแบตเตอร ด วยของเหลวท งหมด ใช โลหะเหลว สำหร บข วไฟฟ าท งสองข ว และเกล อหลอมเหลว สำหร บเป นต วนำไฟฟ า
Bateria cu metale lichide e concepută să reducă costurile producând mai puţine, dar mai mari.
แต แบตเตอร โลหะเหลวถ กออกแบบ ให ลดต นท นการผล ต ด วยการผล ตให น อยๆ, แต ทำให ม นขนาดใหญ ข น
Bateria noastră poate rezista la creşteri mari de temperatură care apar din creşteri bruște de curent.
แบตเตอร ของเราสามารถทำงานได ในอ ณหภ ม ท ส งข นมากๆ ท เก ดจากคล นกระแสไฟฟ าท เพ มข น
Pentru a dezvolta bateria cu metale lichide, am angajat studenţi şi doctoranzi pe care i am instruit.
แต การพ ฒนาแบตเตอร โลหะเหลวข นมาน , ผมได จ างน กศ กษาและให ผ ท จบปร ญญาเอกแล ว และเป นท ปร กษาให พวกเขา
Dacă întrebaţi aceşti oameni de ce lucrează la bateria cu metale lichide, răspunsul lor ar reînvia remarcile Preşedintelului Kennedy
และถ าค ณถามคนเหล าน ว าทำไมเขาจ งมาทำแบตเตอร โลหะเหลว, คำตอบของเขาจะบอกให กล บไปฟ ง
Bateria e foarte grea, dar zici că per total iese bine corpul ușor și bateriile grele pot da un randament spectaculos.
แต ค ณค ดว าการคำนวณ จะหาทางออกให อย างชาญฉลาด โดยการรวมต วของถ งท เบา แบตเตอร ท หน ก ค ณย งสามารถท จะได ประส ทธ ภาพท ยอดเย ยม
Vorbind despre stocarea energiei, din nefericire, cea mai bună alternativă pe care o avem e ceva conceput în Franța acum 150 de ani bateria acidă cu plumb.
เราอยากพ ดถ งการเก บพล งงาน และโชคร าย ท ส งท ด ท ส ดเราได มา
Centrul orasului sale extreme este bateria, în cazul în care aluniţă nobil este spălat de valuri, şi răcit de briza, care de câteva ore anterioare au fost departe de ochii de teren.
ต วเม องมากม นเป นแบตเตอร ท ม เก ยรต ท ไฝจะล างโดยคล นและ ระบายความร อนด วยลมซ งไม ก ช วโมงก อนหน าน ได ออกจากสายตาของท ด น
Are suficientă putere ca să te ducă pe dealurile din San Francisco, cu 20 de mile pe oră, aproximativ 30 de kilometri pe oră, iar bateria asta ține șase mile, sau 10 kilometri, suficient cât să acopere jumătate din călătoriile cu mașina doar în Statele Unite.
เจ ามอเตอร น ม พล งงานมากพอท จะพาค ณ ข นไปบนเน นเขาในซานฟรานซ สโก ท ความเร ว 20 ไมล ต อช วโมง ซ งเท าก บประมาณ 30 ก โลเมตรต อช วโมง

 

Căutări asemanatoare: Bateria Vehiculului -