Traducere "să profite pe deplin" la limba suedeză:


  Dicţionar Română-Suedez

Deplin - traducere : Deplin - traducere : Să profite pe deplin - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Deci cetățenii ar trebui să fie îndrăzneți și să profite pe deplin de acest important și nou experiment în democrația post națională.
Medborgarna bör därför sätta igång och fullt ut utforska möjligheterna med detta fantastiska nya experiment i den postnationella demokratin.
Pentru ca toate acestea să devină o realitate, Parlamentul ar trebui să profite pe deplin de rolul său colegislativ în pachetul de guvernanţă, în pachetul legislativ.
I egenskap av parlament bör vi utnyttja vår roll som medlagstiftare till fullo i tillsynspaketet, lagstiftningspaketet, för att förverkliga detta.
A refuzat profite de tine. profite de mine ?
Han ville inte utnyttja dig, Charles.
Armonizarea minimă și excepțiile naționale, astfel cum sunt susținute de sociali democrați, pur și simplu împiedică cetățenii să profite pe deplin de o piață comună.
Minimal harmonisering och nationella undantag, som socialdemokraterna föreslår, hindrar i själva verket medborgarna från att utnyttja alla fördelar med en gemensam marknad.
De aceea, consider că Uniunea Europeană trebuie să profite pe deplin de noile posibilități pe care ni le oferă Tratatul de la Lisabona, menținând puteri de decizie independente.
Jag tror därför att Europeiska unionen behöver dra fullständig nytta av de nya möjligheter som erbjuds oss genom Lissabonfördraget, genom att bibehålla oberoende beslutsmakter.
Agenda digitală are drept obiectiv reducerea birocrației și eliminarea barierelor care împiedică 99 dintre întreprinderile europene să profite pe deplin de oportunitățile oferite de piața unică digitală.
Den digitala agendan har som syfte att minska byråkratin och eliminera de hinder som gör att 99 procent av de europeiska företagen inte till fullo utnyttja den digitala inre marknadens möjligheter.
Merită se profite de oportunitatea pe care o reprezintă.
Det är värt att dra nytta av det tillfälle som detta innebär.
SOLVIT s a dovedit a fi un instrument important de rezolvare a problemelor cetăţenilor şi întreprinderilor care doresc să profite pe deplin de posibilităţile oferite de piaţa internă.
Solvit har visat sig vara ett viktigt verktyg för att lösa problem för medborgare och företag som vill utnyttja de möjligheter som den inre marknaden erbjuder.
(13) Ţinând seama de extinderea rapidă a sistemelor electronice de achiziţie, ar trebui deja prevăzute reguli adecvate care să permită autorităţilor contractante să profite pe deplin de posibilităţile oferite de respectivele sisteme.
(13) Med hänsyn till de elektroniska upphandlingsförfarandenas snabba utbredning bör man redan nu fastställa lämpliga regler för att de upphandlande myndigheterna till fullo skall kunna utnyttja de möjligheter som dessa system erbjuder.
îi învăţăm pe cetăţenii noştri profite de beneficiile oferite de UE.
Vi måste lära våra medborgare att utnyttja de fördelar som EU erbjuder.
De la intrarea în vigoare a Directivei, pacienții vor beneficia de informații cuprinzătoare cu privire la noile norme, astfel încât aceștia să cunoască oportunitățile pe care le au la dispoziție și să profite pe deplin de acestea.
När direktivet träder i kraft kommer patienter att få utförlig information om de nya reglerna så att de blir medvetna om vilka möjligheter de har och kan dra full nytta av dem.
Mai mult decât atât, a ridicat role de Primă profite pe deplin de VIP Casinoâ? ? s Web Lounge cu mare bonusuri şi ţine exclusiv de jocuri.
Dessutom har de höga rullar Förstainstansrättens full nytta av VIP Casinoâ? ? s Web Lounge med stor bonus och exklusiva spel vidta.
Toţi vor profite de mine!
Alla vill ha sin del av kakan!
Europa trebuie profite de centralitatea sa.
Europa måste utnyttja denna centrala position.
Ca profite de noi, mărite han.
Ett berika sig på vår bekostnad.
Faceți clic pe butonul de redare și profite de opiniile noastre și idilice
Klicka på play knappen och att ta del av våra idylliska vyer och
Ele se bazează pe elemente existente și tind profite la maximum de aceasta
Här utgår man från det som nns och gör ofta det bästa av detta genom kommunikation och varumärkning.
Toate statele membre pot profite de pe urma acestui fapt în mod egal.
Alla medlemsstater drar lika stor nytta av det.
Cum profite de greşelile fac majoritatea jucătorilor
Hur dra nytta av de misstag de flesta spelarna gör
Sper ca Belarus profite de această ocazie.
Jag hoppas att Vitryssland kommer att ta den här chansen.
Programul este menit să ofere profesioniştilor din industria europeană de programe audiovizuale, în special printr o formare profesională continuă, competenţele necesare care să le permită să profite pe deplin de dimensiunea europeană şi internaţională a pieţei şi de utilizarea noilor tehnologii.
Programmet har till syfte att ge branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin nödvändiga kunskaper, framför allt genom kontinuerlig yrkesutbildning, så att de fullt ut kan dra fördel av marknadens europeiska och internationella dimension och användningen av ny teknik.
Pe deplin.
Den betyder mycket.
Ele trebuie profite de şansa oferită de finanţarea climatică pentru a integra pe deplin adaptarea în strategiile lor de dezvoltare şi pentru a evolua treptat spre direcţii de dezvoltare cu conţinut scăzut de carbon pe termen mai lung.
De måste utnyttja erbjudandet om klimatfinansiering till att helt integrera anpassningen av sina utvecklingsstrategier och successivt gå över till utvecklingsvägar med låga koldioxidutsläpp på längre sikt.
Ar trebui vă simţiţi pe deplin vinovaţi.
Ni borde verkligen skämmas.
Trebuie fii pe deplin cinstită cu mine.
Jag vill att ni är helt uppriktig.
Nu lăsați vechile forțe profite de nicio fisură.
Låt inte de gamla krafterna utnyttja några luckor.
Aș solicita dlui comisar profite de această șan.
Jag vill därför uppmana kommissionsledamoten att inte missa den här möjligheten.
Consumatorii se plâng frecvent că nu pot să profite pe deplin de avantajele pieței unice, deoarece comercianții care desfășoară afaceri în alt stat membru nu sunt întotdeauna pregătiți, atunci când intră pe o nouă piață, să facă față diferitelor prevederi aplicabile în cadrul acelei piețe.
Konsumenterna klagar ofta på att de inte kan utnyttja den inre marknaden till fullo, eftersom näringsidkare som har sitt affärsställe i en annan medlemsstat och ger sig in på en ny marknad ofta inte är beredda att följa de annorlunda bestämmelser som är tillämpliga på den marknaden.
Trebuie condamnăm pe deplin şi pedepsim aceste practici.
Vi måste helt och hållet fördöma och bestraffa denna sed.
(104) În consecinţă, este posibil ca oferta excedentară şi pierderea vânzărilor la export să aibă efecte numai asupra industriei comunitare (pierdere limitată de economiile la scară), importurile supuse unui dumping împiedicând o să profite pe deplin de piaţa comunitară în expansiune.
(104) Utbudsöverskottet och den minskade exportförsäljningen kunde följaktligen endast inverka på gemenskapsindustrin (i form av en begränsad förlust av stordriftsfördelar) till följd av att den dumpade importen hindrade gemenskapsindustrin från att till fullo dra nytta av den expanderande gemenskapsmarknaden.
Promovarea concurenței loiale și a accesului facil al diferiților furnizori ar trebui să aibă o importanță crucială pentru statele membre în scopul de a permite consumatorilor să profite pe deplin de oportunitățile unei piețe interne liberalizate în sectorul gazelor naturale.
Det bör vara av största vikt för medlemsstaterna att verka för fungerande konkurrens och att olika gashandlare utan svårighet får tillträde till marknaden, för att konsumenterna ska kunna dra full fördel av en liberaliserad inre marknad för naturgas.
În perioada examinată, industria din Uniune nu a reușit să profite pe deplin de creșterea importantă a consumului, producând în acest timp la 80 din capacitatea sa, și a pierdut două puncte procentuale din cota sa de piață.
Under skadeundersökningsperioden lyckades EU industrin inte helt dra fördel av den betydande konsumtionstillväxten. Den utnyttjade bara 80 av sin kapacitet och förlorade två procentenheter av sin marknadsandel.
Comunitatea se angajează pe deplin promoveze standardizarea internațională.
Gemenskapen är fast besluten att främja internationell standardisering.
Lucrurile care îi împiedică pe oameni profite de această oportunitate sunt barierele lingvistice şi lipsa informaţiei.
Det som avskräcker människor från att utnyttja den möjligheten är språkbarriärer och brist på information.
Nu putem lăsa falsificatorii profite de pe urma unui vid juridic, punând în pericol nătatea pacienţilor.
Vi får inte låta förfalskare dra nytta av en lucka i lagstiftningen och på så vis äventyra patienters hälsa.
Unii pot, de asemenea, profite de statiuni de schi.
Vissa kan också dra nytta av skidorter.
Nu lăsați factorii vechilor forțe profite de lacunele voastre.
Lår inte de gamla krafternas faktorer utnyttja dina luckor.
Depinde de ei profite din plin de această oportunitate.
De ansvarar själva för att dra mesta möjliga nytta av den här chansen.
profite de prezenţa locală puternică a oamenilor de ştiinţă.
Att utnyttja det stora antalet lokala vetenskapsmän.
Europa trebuie profite de această ocazie pentru reducerea şomajului.
EU måste ta detta tillfälle i akt att minska arbetslösheten.
UE trebuie se angajeze pe deplin realizeze obiectivele propuse.
EU måste helhjärtat åta sig att uppnå de föreslagna målen.
Le meritaţi pe deplin.
Du har förtjänat dem fullständigt.
Nu chiar pe deplin!
Inte 100 obesegrad.
Îmi ajung pe deplin.
Jag är inte mycket för att sitta.
Pe măsură ce numeroși pescari încercau profite de aceste măsuri, au fost loviți de consecințele recesiunii mondiale.
Lika många fiskare har försökt att utnyttja dessa åtgärder. De har drabbats av följderna av den globala recessionen.

 

Căutări asemanatoare: Succes Deplin - Pe Deplin Dezvoltat - Pe Deplin Asigurate - Profite Sth. - Să Profite De - Profite De Ocazie - Profite De O Oportunitate -