Traducere "în orice formă" în limba spaniolă:


  Dicţionar Română-Spaniolă

Orice - traducere : Orice - traducere : Formă - traducere : Formă - traducere : în orice formă - traducere : în orice formă - traducere : Forma - traducere : în orice formă - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Ia orice formă.
Toma cualquier forma.
consiliere, în orice formă, oferită de Furnizor
consejo, en cualquier formato, proporcionado por el Proveedor
neptuniu 237 separat anterior , în orice formă.
Neptunio 237 previamente separado en cualquiera de sus formas.
Prin urmare, ele trebuie protejate în orice mod și în orice formă.
Por ello deben ser protegidos de todas las maneras y formas.
Orice formă e acceptabilă.
Cualquiera sería aceptable.
sub orice formă, care
cuya necesidad de protección haya sido determinada por cualquiera de las Partes por considerar que su pérdida o divulgación no autorizada podría provocar algún tipo de daño o perjuicio a los intereses de Georgia, o de la UE o uno o varios de sus Estados miembros, y
sub orice formă, care
cualquiera que sea la forma en que se presente
Violenţa împotriva femeilor este inacceptabilă în orice formă.
La violencia contra las mujeres es inaceptable en todas sus formas.
Orice altă formă de prezentare.
Cualquier otra presentación
Se poate servi sub orice formă.
La pueden usar de casi cualquier forma.
Orice formă de derogare slăbeşte Comunitatea.
Cualquier tipo de exclusión debilita a la Comunidad.
Lemn de foc, sub orice formă
Hongos, preparados o conservados excepto en vinagre o ácido acético excepto hongos del género Agaricus y congelados (excepto comidas preparadas)
Lemn de foc, sub orice formă
Hongos del género Agaricus, preparados o conservados excepto en vinagre o ácido acético, congelados (excepto comidas preparadas)
Orice utilizare a acestui informații în orice formă, într o anumită măsură, în scopul de a obține beneficii în orice formă Am dreptul de a face cu voi toți, care consideră potrivit.
Cualquier uso de este información en cualquier forma, en algún grado con el fin de obtener beneficios en cualquier forma Tengo el derecho de hacer con todo lo que, que consideran necesario.
E o experiență mult mai bună decât orice ești obișnuit să asculți în orice formă.
No puedo creer que esté ocurriendo. Es una experiencia muy superior a cualquier otra forma en la que hayamos escuchado algo.
Orice informaţie comunicată sub orice formă în urma aplicării prezentei directive este de natură confidenţială.
Los datos que en aplicación de la presente Directiva se transmitan bajo cualquier forma tendrán carácter confidencial.
Orice formă de viaţă de pe planeta asta orice insectă, orice bacterie, orice plantă, orice animal, orice om, orice politician (Râsete) este codat în chestia aia.
Todos los seres vivos en este planeta, cada insecto, cada bacteria, cada planta, cada animal, cada humano, cada político (Risas) está codificado en esa cosa.
(p) vânzare reprezintă orice formă de vânzare.
p) venta toda forma de venta.
Presupun că eviţi orice formă de pericol.
Supongo que evitará las formas de diversión innecesarias?
orice altă formă de cooperare considerată adecvată.
Cuando una Parte presente una solicitud de consultas, estas deben iniciarse lo antes posible.
9. ambalare plasarea produselor din ouă în orice formă de ambalaj
9) envasado la colocación de los ovoproductos en cualquier tipo de envase
Această compensaţie exclude orice altă formă de deducere.
Esta compensación excluye cualquier otra forma de deducción.
(d) vânzarea sau orice altă formă de comercializare
d) venta u otro tipo de comercialización
Aceste informații pot fi furnizate sub orice formă.
Tal información podrá comunicarse por cualquier medio. .
Pentru început, face posibilă, pentru prima dată, dezvoltarea oraşelor de orice mărime şi formă, în orice loc.
Hace posible, por primera vez, el construir ciudades de cualquier forma y tamaño donde sea.
Redevența în natură exclude în mod expres orice altă formă de contribuție impusă.
Dicho informe será evaluado por la Comisión mixta.
pot duce la orice formă de divizare a pieţei în cadrul comunităţii,
puedan entrañar cualquier forma de compartimentación de los mercados dentro de la Comunidad
pot duce la împărţirea sub orice formă a pieţelor în cadrul Comunităţii
puedan entrañar cualquier forma de compartimentación de los mercados dentro de la Comunidad,
Impozitarea, în special orice formă de armonizare, este întotdeauna o problemă delicată.
La fiscalidad, en particular cualquier tipo de armonización, siempre es un tema delicado.
1. Informaţii privind mediul înseamnă orice informaţii scrise, vizuale, orale, electronice sau în orice altă formă materială privind
1) Información medioambiental toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma material sobre
Considerentul (17) menționează că capacele și grătarele există în orice formă, în special, dar nu exclusiv, în formă triunghiulară, circulară, pătrată sau dreptunghiulară.
En el considerando 17 se menciona que las tapas y las rejillas están disponibles en todas las formas, incluidas, pero no exclusivamente, las formas triangulares, circulares, cuadradas o rectangulares.
Adulţii şi adolescenţii pot folosi orice formă a medicamentului.
Los adultos y adolescentes pueden utilizar cualquier forma del medicamento.
Dacă aveţi sau aţi avut orice formă de cancer.
Si tiene o ha tenido cáncer.
Folosind DrawPlus poți desena orice figură și formă geometrică.
Utilizando DrawPlus puedes dibujar cualquier forma y figura geométrica.
Orice formă de viață se naște de două ori
Cualquier forma de vida nace dos veces
Insist că trebuie să combatem orice formă de discriminare.
Yo insisto firmemente en que debemos combatir toda forma de discriminación.
Acest fapt va preveni orice formă de turism medical.
De esa forma se evitará cualquier tipo de turismo médico.
(19) Investiţiile în valori mobiliare, ca orice altă formă de investiţii, implică riscuri.
(19) La inversión en valores, como cualquier otra forma de inversión, conlleva un riesgo.
(a) reproducerea permanentă sau provizorie, totală sau parţială, prin orice mijloc şi sub orice formă
a) la reproducción temporal o permanente, total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma
Orice comunicare sub formă electronică care permite consemnarea durabilă a convenției este considerată ca având formă scrisă.
Artículo 23
Inselat de orice formă va cu siguranţă nu a suferit. .
Engañar de cualquier forma será ciertamente no ser soportado. .
Orice formă de colaborare sau organizare comună este supusă normelor prevăzute în prezenta directivă.
Toda cooperación o entidad conjunta estará sujeta a lo prescrito en la presente Directiva.
În sensul prezentului acord, informații clasificate înseamnă informații sau materiale, sub orice formă, care
A los efectos del presente Acuerdo se entenderá por información clasificada cualquier información o material, cualquiera que sea la forma en que se presente
Orice comunicare sub formă electronică care permite consemnarea durabilă a acordului este considerată ca reprezentând o formă scrisă.
Se considerará hecha por escrito toda transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del convenio.
măsură înseamnă orice măsură a unei părți, sub formă de act cu putere de lege, act administrativ, normă, procedură, decizie, acțiune administrativă sau sub orice altă formă
gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales de una Parte

 

Căutări asemanatoare: Orice - Orice Moment - Nu Orice - în Orice Moment - Mai Presus De Orice - în Orice Caz - Orice Altceva - Nu Orice Mai Mult - Orice Număr - Orice Costuri -