Traducere "prin natura lor" limba finlandeză:


  Dicţionar Română-Finlandeză

Natură - traducere : Prin - traducere : Natura - traducere : Prin - traducere : Prin - traducere : Prin - traducere : Prin - traducere : Prin natura lor - traducere :

Ads

  Exemple (Surse externe, nu a examinat)

Dar oamenii, prin natura lor, nu rele.
Mutta ihmiset, luonto, ei paha.
Problemele sociale sunt prin natura lor multidimensionale.
Sosiaalikysymykset ovat luonteeltaan moniulotteisia.
Recomandările trebuie să respecte, prin redactarea lor, natura neimperativă a dispoziiilor lor.
Suosituksia laadittaessa on otettava huomioon,etteivät ne ole sitovia
Nam nimic cu damele, gandesc asa prin natura lor.
Saa alapäälläänkin ajatella.
c) sunt adecvate întreprinderii respective prin natura şi mărimea lor.
c) jotka ovat suhteessa kyseisen yrityksen luonteeseen ja merkitykseen.
natura lor,
niiden luonteesta,
Toate aceste fiinţe perfecte posedă natura lor morală şi starea lor spirituală prin însăşi virtutea existenţei lor.
Mutta kaikki tällaiset täydelliset olennot ovat moraaliselta olemukseltaan ja hengelliseltä asemaltaan sitä, mitä he ovat pelkän olemassaolonsa tosiasian perusteella.
Deci nu, eu cred că ritualurile, prin natura lor, sunt iraționale.
Siis ei, uskon, että kaikki rituaalit ovat luonteeltaan irrationaalisia.
Totuşi anumite mărfuri second hand trebuie excluse prin însăşi natura lor.
Tietyt käytetyt tavarat olisi kuitenkin niiden luonteen vuoksi jätettävä tämän ulkopuolelle.
Internetul și diversele sale instrumente nu sunt opresive prin natura lor.
Internet ja sen eri välineet eivät sinänsä ole sortavia.
Acestea sunt prin natura lor diferite de cele înregistrate în coloana (4).
Nämä määrät ovat luonteeltaan erilaisia kuin sarakkeessa (4) esitetyt määrät.
Nici natura lor arbitrară.
Ei myöskään niiden mielivaltaisella luonteella.
Prin natura lor, acestea sunt dotate cu compasiune pentru aproapele, slabi și neajutorați.
Luonteeltaan ne ovat varustettuja myötätuntoa lähimmäisen, heikkoja ja avuttomia.
Aceste au un rol decorativ prin natura lor, dar și un rol protector.
Vaikka niitä käytetään pääasiassa somistamiseen, niillä on myös suojaava tehtävä.
dacă prin natura, valoarea sau cantitatea lor acestea nu reflectă nici un interes comercial.
esineiden luonne, arvo tai määrä ei ilmennä mitään kaupallista tarkoitusta,
Au un rol decorativ prin natura lor, dar au şi un rol de protecţie.
Vaikka niitä käytetään pääasiassa sisustamiseen, niillä on myös suojaava tehtävä.
Aceasta din cauză că ameninţările curente de securitate, prin natura lor, ameninţă securitatea internă.
Tämä johtuu siitä, että nykyiset turvallisuusuhat ovat luonteeltaan sellaisia, että ne vaikuttavat enenevässä määrin sisäiseen turvallisuuteen.
Prin însăşi natura lor, aceste activităţi nu pot fi clasificate drept ajutor pentru dezvoltare.
Ymmärrämme, että muut kuin viralliseen kehitysapuun sisältyvät toimet aiheuttavat ongelmia.
Haideţi să eliminăm din start ideea că toate accidentele sunt prin natura lor imprevizibile.
Karistetaan heti pois se ajatus, että onnettomuuksia ei voida luonnostaan aavistaa etukäteen.
Primul aspect se referă la faptul că numeroase măsuri sunt nedemocratice prin natura lor.
Ensimmäinen on se, että monet toimista ovat demokratian vastaisia.
atunci când, prin natura, valoarea sau cantitatea lor, ele nu reflectă nici un interes comercial,
niitä ei voida tulkita ilmentävän luonteeltaan, arvoltaan eikä määrältään mitään kaupallista tarkoitusta,
Rămâne întotdeauna adevărat că mecanismele sunt prin natura lor pasive, iar organismele sunt intrinsec active.
Ikuinen totuus on, että mekanismit ovat synnynnäisesti passiivisia, kun organismit sen sijaan ovat luontaisesti aktiivisia.
(24) întrucât reţelele telematice şi comunicarea pe cale electronică au, prin natura lor, o dimensiune internaţională
24) telemaattisilla verkoilla ja sähköisellä viestinnällä on luonnostaan kansainvälinen ulottuvuus,
Prin natura lor, aceste mutaţii cromozomice tind să fie relativ lente în dezvoltare şi se produc îndeosebi prin transmisie verticală.
Luonnostaan tällaiset kromosomimutaatiot kehittyvät jokseenkin hitaasti ja ne ilmenevät lähinnä vertikaalisiirtymissä.
Acest tip de informații sunt, într adevăr, confidențiale prin natura lor și, prin urmare, această cerere a trebuit să fie respinsă.
On selvää, että kyseiset tiedot ovat luottamuksellisia, ja sen vuoksi pyyntö oli hylättävä.
Barbatii sunt agresive prin natura, dar uneori, de asemenea, le place sa vad femeile lor se ocupa.
Monet miehet pitävät jopa naiset, jotka ovat aggressiivisia ja itsevarma suuri päälle.
Într adevăr, prin natura lor, sunt mai accesibile întreprinderilor mici şi mijlocii decât tradiţionalele mari contracte financiare.
Esikaupallinen hankinta on perusluonteensa ansiosta helpommin pk yritysten käytettävissä kuin suuret, kaupalliset hankintasopimukset.
Jurnaliştii și angajaţii ONG urilor din Rusia își riscă viețile în fiecare zi, prin natura activităţii lor.
Toimittajat ja kansalaisjärjestöjen työntekijät vaarantavat päivittäin henkensä työssään.
Desigur, prin natura lor, camionetele sunt deja mult mai utilitare şi sunt cumpărate de către agenţi comerciali.
Pakettiautot ovat tietenkin luonteeltaan paljon hyödyllisempiä, ja niitä ostavat yleensä yritysasiakkaat.
Există produse și servicii care, prin natura lor, nu ar trebui incluse aici, și anume bunurile perisabile.
On tuotteita ja palveluita, joita tämän ei pitäisi kattaa niiden luonteen vuoksi, kuten erityisesti pilaantuvat tuotteet.
(382.3) 34 7.3 Muritorii unei lumi normale nu suferă constant de războiul dintre natura lor fizică şi natura lor spirituală.
s.382 3 _ 34 7.3 Normaalin maailman kuolevaiset eivät koe jatkuvaa sotatilaa fyysisen ja hengellisen olemuksensa välillä.
Prin Adam, înclinaţia inerentă către păcat a trecut asupra întregii rase umane şi astfel toţi oamenii au devenit păcătoşi prin natura lor.
Aadamin kautta ihmiskunta sai luontaisen taipumuksemme synnin tekoon ja kaikki ihmiset ovat luonnostaan syntisiä.
Prin urmare fac ceea ce fac in natura cand cauta ceva indeparteaza lucrurile din calea lor cu ciocul.
Niinpä ne toimivat samalla tavalla kuin luonnossa etsiessään jotain ne siirtelevät esineitä pois tieltä nokallaan.
5 alin. (2) şi care, prin natura lor, se află sub incidenţa obligaţiei de a păstra secretul profesional.
Komissio ei saa paljastaa tietoja, jotka on saatu 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja jotka ovat salassa pidettäviä.
Numeroase reforme din ultimii ani au simplificat procedurile prin însăși natura lor (de exemplu, decuplarea susinerii veniturilor agricultorilor).
Monet viime vuosien uudistuksista ovat tuoneet luontaisesti mukanaan yksinkertaistusta (esim. viljelijöille maksettavien tulotukien irrottaminen tuotannosta).
(b) să fie omise dacă prin natura lor pot prejudicia grav oricare dintre întreprinderile menţionate în art. 43 alin.
b) jätetään antamatta, jos ne ovat omiaan aiheuttamaan vakavaa haittaa jollekin 43 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetuista yrityksistä.
(a) mijloace de transport care prin natura lor nu constituie instrumente de producţie sau instrumente folosite în industria serviciilor.
a) muut kuin tuotanto tai palveluvälineen luonteiset kulkuneuvot
(ii) nu sunt accesibile lucrătorilor, alţii decât cei care prin natura activităţii sau îndatoririlor lor, trebuie să intre acolo
ii) tarkoitettuihin paikkoihin ei ole pääsyä muilla työntekijöillä kuin niillä, joille se työnsä tai tehtäviensä vuoksi on välttämätöntä
Trebuie să se facă distincţie între tranzacţiile care diferă prin natura lor, în conformitate cu lista din anexa 1.
Liiketoimet eroavat toisistaan luonteensa perusteella liitteessä I esitetyn luettelon mukaisesti.
Comisia poate publica pe Internet orice rapoarte, avize şi lucrări ale Forumului care nu sunt confidenţiale prin natura lor.
Komissio voi julkaista Internetissä foorumin raportteja, lausuntoja ja muuta aineistoa, jos ne eivät ole luottamuksellisia.
(471.4) 42 2.20 Noi nu putem diferenţia, prin natura lor, spiritul Paradisului şi monota Paradisului ele sunt, aparent, asemănătoare.
s.471 4 _ 42 2.20 Emme kykene tekemään eroa paratiisihengen ja paratiisimonotan olemuksen välillä. Ne ovat ilmeisesti toistensa kaltaisia.
(iv) endemice şi au nevoie de o atenţie deosebită prin natura specială a habitatului lor şi sau prin impactul potenţial al exploatării lor asupra habitatului propriu şi sau prin impactul potenţial al exploatării lor asupra stadiului de conservare a speciei.
iv) paikallisia ja vaativat erityishuomiota elinympäristönsä erityisluonteen vuoksi ja tai sellaisten mahdollisten seurausten vuoksi, joita niiden hyödyntämisellä voi olla niiden suojelun tasolle.
numărul de colete, natura lor, marcajele şi numerele coletelor,
kollien lukumäärä, laji, merkit ja numerot,
Director natura si stiinta si legile lor, la soare
Ohjaaja luonto ja tiede sekä lakeja, aurinko
Activitatea desfăşurată în vie cu natura, nu impotriva lor.
Tehtävä työ viinitarhan luonnon, eikä heitä vastaan.

 

Căutări asemanatoare: Lor - Mama Lor - A Lor - Tatăl Lor - Prin Intermediul și Prin - Natură - Natură Umană - Iubitorii De Natura - Mama Natura - Fotografie De Natură -